Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Zwemles Get Flexible

1)Algemeen
a) Deze door Get Flexible opgestelde algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volgen van zwemles bij Get Flexible.
b) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Get Flexible en opdrachtgever, al dan niet zijnde de ouders van een kind, nader te noemen u, gesloten overeenkomsten.
c) Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassingindien ze door Get Flexible uitdrukkelijk en ondubbelzinnig zijn aanvaard.
d) Eerder gedateerde algemene voorwaarden worden vervangen door dit exemplaar.

2)Activiteiten
a) Het geven van zwemles aan kinderen met als doel het behalen van het zwemdiploma zoals deze wordt uitgegeven door Zwem Onderwijs Nederland.
b) Het stimuleren en onderrichten van watergebonden activiteiten voor verschillende uiteenlopende doelgroepen.

3)Inschrijven
Er is ingeschreven op het moment dat het inschrijfformulier via onze website is verstuurd. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging via de mail. De inschrijfkosten en diplomakosten bedragen € 50,- en dienen bij aanvang van de lessen te worden overgemaakt middels automatische incasso. U schrijft in voor het zwem ABC, als u tussentijds wilt stoppen dient u dit schriftelijk door te geven via zwemmen@getflexible.nl Wij gaan ervan uit dat de kinderen die zwemles volgen zindelijk zijn. Dit houdt in dat ieder kind geheel zelfstandig naar de wc kan gaan. Een instructeur kan immers de groep niet alleen laten om een leerling te helpen bij de wc.

4)Lesrooster
a) Het rooster wordt in onderling overleg gemaakt.
b) Tijdens bepaalde christelijke en landelijke feestdagen wordt er geen les gegeven. De betreffende data staan vermeld op de website: www.getflexible.nl.

5)Ziekte of afwezigheid
a) Lessen die vanwege ziekte of afwezigheid worden gemist, kunnen via Zwemscore tijdens de inhaalmomenten worden ingehaald.. Een inhaalles dient binnen 2 maanden ingehaald te worden. Er mogen in totaal maximaal 6 lessen worden ingehaald. Er vindt geen restitutie van gelden plaats.
b) Indien er sprake is van langdurige afwezigheid door ziekte, dient u een doktersverklaring te overleggen. Alleen dan zal er verrekening van het lesgeld plaatsvinden. De gereserveerde lesplaats kan dan komen te vervallen. Kinderen die via het Jeugdsportfonds zwemmen of een snelcursus volgen, dienen minimaal 90% van de lessen aanwezig te zijn in het eerste jaar.
c) Een les dient minimaal 24 uur van tevoren te worden afgemeld, met uitzondering van ziekte.

6)Zwemlocatie
a) Er wordt les gegeven bij Club Pellikaan Amersfoort.
b) Het afzwemmen vindt ook plaats bij Club Pellikaan Amersfoort.
c) Alleen leden van Club Pellikaan mogen gebruik maken van faciliteiten van Club Pellikaan.
d) Er mogen geen foto of video opnames gemaakt worden in het zwembad.
e) In het zwembad moet men offline zijn. Dit betekent dat mobiele
telefoons niet zijn toegestaan.

7)Aanwezigheid ouder/verzorger
a) Alleen bij de eerste les is aanwezigheid van ouder(s)/verzorger(s) toegestaan om bij de les te blijven. Hierna dient men het zwembad te verlaten. Er is in het restaurant de mogelijkheid om de zwemles op een scherm te volgen.
b) Tijdens de zwemles mag u de club niet verlaten, met uitzondering van de snelcursus.
c) De aanwijzingen van de zweminstructeur/-ice dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
d) De zweminstructeurs van Get Flexible zijn alleen verantwoordelijk voor uw kind gedurende de afgesproken tijd van de zwemles.
e) Na afloop dient de ouder/verzorger op tijd aanwezig te zijn om zijn of haar kind op te halen. Als de ouder/verzorger wegens een noodgeval te laat is moet dit gemeld worden bij de receptie van Club Pellikaan: 033-4562982. De zweminstructeur zal uw kind op het bankje laten wachten totdat het wordt opgehaald.

8)Afzwemmen en proefzwemmen
a) Het afzwemmen geschiedt conform de normen van de diploma-eisen van Zwem Onderwijs Nederland.
b) Het afzwemmen zal afgenomen worden door zweminstructeurs van Get Flexible. Onder toeziend oog van Zwem Onderwijs Nederland.
c) Het afzwemmen wordt in een groep afgenomen.

9)Betaling
a) De betalingen van het inschrijfgeld, diplomakosten en de reguliere lesgelden vinden plaats middels automatische incasso.
b) Wanneer de incasso gestorneerd wordt krijgt u een automatische herinnering opgestuurd. Na de 2e herinnering wordt uw kind geweigerd bij de zwemles.
c) Wanneer u voor een pakket kiest is het mogelijk om in 4 termijnen te betalen. De eerste 4 maanden wordt er dan een termijn gefactureerd.
d) Bij uitsluiting van deelname aan de lessen heeft u geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en het reeds betaalde lesgeld. e) Jaarlijks vindt er een prijsverhoging plaats op basis van CPI

10)Opzegging
Opzegging dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren. Bij een tussentijdse opzegging hanteren wij 1 kalender maand opzegtermijn.

11)Veiligheid
a) Get Flexible spant zich met de grootst mogelijke zorg in om de veiligheid van de kinderen te garanderen.
b) Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen bij inschrijving te worden vermeld. Alleen dan kan de zweminstructeur/-ice bij het lesgeven rekening houden met deze zaken. Get Flexible is nooit aansprakelijk voor schade ontstaan door niet gemelde risico’s.

12)Aansprakelijkheid
a) Indien er door overmacht (bijv. bij ziekte, brand of schade aan gebouwen) geen lessen kunnen worden gegeven op (één van) de leslocaties, kan Get Flexible daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
b) De aansprakelijkheid van Get Flexible door toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door Get Flexible verzekerde bedrag.
c) Iedere aansprakelijkheid van Get Flexible voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.
d) Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen, na het ontstaan daarvan per aangetekend schrijven bij Get Flexible meldt.

13)Privacybescherming
a) Persoonsgegevens worden door Get Flexible alleen gebruikt voor de eigen administratie. Get Flexible verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacywetgeving. Voor meer informatie kijk op: https://getflexible.nl/privacy/

14)Geschillen
a) Alle geschillen tussen Get Flexible en u vallen onder het Nederlands recht.
b) Alle geschillen tussen Get Flexible en u worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar gebruiker gevestigd is.

15)Slotbepalingen
Door de betaling van het inschrijfgeld, verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaard.